حوزه شفافیت

قوه مقننه، پارلمان

Legislative, Parliament

Scope

موضوع

معرفی

Introductory

Subject

جغرافیا

ایالات متحده
United States
Geography

 نوع مطلب

وبسایت

Website

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

کتابخانه کنگره آمریکا Library of Congress
Publisher

معرفی فرایند قانون‌گذاری ایالات متحده آمریکا، برگرفته از سایت کتابخانه کنگره، بصورت چندرسانه‌ای.

.1. Overview of the Legislative Process

2. Introduction and Referral of Bills


3. Committee Consideration

4. Calendars and Scheduling

5. House Floor

6. Senate Floor

7. Executive Business in the Senate

8. Resolving Differences

9. Presidential Actions