ماده 1: مبلغ بیمه

مبلغ بیمه هرساله توسط سازمان بیمه تعیین می‌شود. مبلغ کارمزد بیمه نیز هرساله از جانب مؤسسه ایتان ابلاغ می‌شود.

1-1. مبلغ بیمه در سال 96

 

عنوان

مبلغ (ریال)

خالص بیمه به ازای هر نفر در بازه زمانی 31 روزه در سال 96

3،333،000

کارمزد دریافتی توسط ایتان بابت رد کردن بیمه به ازای هر نفر در ماه در سال 96

300،000

مجموع

3،633،000

ماده 2: نسبت سهم کارفرما به کارمند

نسبت سهم کارفرما در پرداخت خالص بیمه، 0/766666667 و نسبت سهم کارمند در پرداخت خالص بیمه، 0/233333333 است.

ماده 3: نحوه محاسبه میزان پرداختی کارفرما

در صورتی که ساعات کاری کارمند در ماه، حداقل 120 ساعت باشد، کارفرما (شبا) تمامی حق کارفرما در پرداخت خالص بیمه را پرداخت می‌کند. به هر نسبتی که ساعات کاری کارمند در ماه کمتر از 120 ساعت باشد، به همان نسبت، میزان پرداختی کارفرما نیز کاهش می‌یابد.

مثال: اگر ساعات کاری کارمندی در یک ماه 60 ساعت باشد، مجموعه شفافیت برای ایران تنها نصف حق کارفرما را پرداخت کرده و مابقی حق کارفرما توسط کارمند پرداخت می‌شود.

ماده 4: تقسیم‌بندی سرفصل هزینه‌ها بین کارفرما و کارمند

عنوان

پرداخت‌کننده

سهم بیمه کارفرما (در صورت حداقل 120 ساعت کار مفید در ماه)

شبا

سهم بیمه کارفرما (در صورت کمتر از 120 ساعت کار مفید در ماه)

شبا: نسبت ساعت کاری به 120 [ضرب‌در] سهم کارفرما

کارمند: سهم کارفرما [منهای] میزان پرداختی توسط شبا

سهم کارمند

کارمند

کارمزد (در صورت حداقل 120 ساعت کار مفید در ماه)

شبا

کارمزد (در صورت کمتر از 120 ساعت کار مفید در ماه)

شبا: نسبت ساعت کاری به 120 [ضرب‌در] مبلغ کارمزد

کارمند: مبلغ کارمزد [منهای] میزان کارمزد پرداختی توسط شبا

ماده 5: نحوه دریافت سهم کارمند

سهم هر ماه بیمه کارمند پس از محاسبه، از حقوق وی کسر می‌گردد.

ماده 6: نکات

 • در صورتی که فردی از شبا خارج شود، بیمه وی نیز قطع شده و توسط شبا پرداخت نمی‌شود.

  • در صورتی که فردی متقاضی رد شدن بیمه پس از خروج از شبا باشد، با موافقت مسئول مجموعه، بیمه وی امتداد خواهد یافت. البته شبا هیچگونه مبلغی برای بیمه وی پرداخت نکرده و تمام مبلغ بیمه توسط خود ایشان پرداخت می‌شود.

 • در صورتی که کارمند متقاضی دریافت بیمه تکمیلی باشد، تمامی هزینه بیمه تکمیلی توسط کارمند پرداخت می‌شود.

  • با شروع بیمه تکمیلی، فرد موظف است تا انتهای قرارداد، مبلغ بیمه تکمیلی را پرداخت کند، هرچند از بیمه شبا خارج شود.

  • در صورت خروج از بیمه شبا، بیمه تکمیلی فرد قطع می‌شود اما فرد باید تمامی اقساط بیمه تکمیلی خود تا پایان قرارداد را پرداخت کند.

  • طبق قوانین بیمه تکمیلی ایتان و با توجه به میزان استفاده از بیمه تکمیلی،  مقداری از مبلغ بیمه تکمیلی در پایان قرارداد از طرف ایتان به فرد بیمه شده بازگردانده خواهد شد.

 • حداقل ساعات کاری برای پرداخت کامل حق کارفرما توسط شبا متغیر است. در صورت هرگونه تغییر در حداقل ساعات کاری، کارمندان بیمه شده نیز در جریان قرار خواهند گرفت.