۱۰۰ پلتفرم برتر جهان، با رویکرد بررسی روند تغییرات انگیزه مشارکت کنندگان مطالعه شده است. در نهایت نتایج خبر از تغییر انگیزه مخاطبان میدهد به طوری که افراد ترجیح میدهند تا از پلتفرم های با مدل وام و خرید سهام استفاده نمایند تا مدل های اهدا و پاداش. به طوری که ۸۴ درصد بازار تامین مالی جمعی در سال ۲۰۱۵ را مدل وام و سهام به خود اختصاص داده است. این تغییر رفتار اجتماع منجر به تغییر مدل کسب و کار پلتفرم های تامین مالی جمعی از مدل های ساده اهدا و پاداش به سمت مدل های پیچیده تر وام و خرید سهام شده است.

حوزه شفافیت جمع‌سپاری Crowdsourcing Scope
موضوع محتوای ترویجی Promotion Subject
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده تارنمای تأمین مالی جمعی 321Starter.ir Publisher

آنچه حائز اهمیت است رشد چشمگیر تامین مالی جمعی نسبت به سایر روش ها برای تامین مالی کسب و کار هاست آنگونه که در نمودار زیر میبینید، سه روش تامین مالی جمعی، سرمایه گذاری خطر پذیر و فرشتگان کسب و کار را طی سال‌های ۲۰۰۹ – ۲۰۱۵ مقایسه نموده است. که نشان دهنده رشد روش تامین مالی جمعی نسبت به سایر روش هاست.

اما اگر تامین مالی جمعی را به چهار روش کلی پاداش، اهدا، خرید سهام و وام دهی جمعی تقسیم کنیم؛ باید گفت که مدل اهدا ساده ترین روش پس از آن مدل پاداش، سپس مدل وام دهی جمعی و دست آخر مدل فروش سهام پیچیده ترین روش خواهد بود. در بیان مقدار سرمایه گذاری و کسب در آمد در هر یک از این مدل ها میتوان به نمودار زیر اشاره نمود، نموداری که حجم کل سرمایه گذاری در صنعت تامین مالی جمعی را به تفکیک روش ها و مدل های مختلف نشان میدهد.

در ادامه پژوهش حجم کل سرمایه گذاری در صنعت تامین مالی جمعی به تفکیک مدل های مختلف بیان میشود.

برای مقایسه روند رشد هریک از این روش ها در سالهای مختلف میتوان آمار را در نموداری مطابق نمودار زیر ارائه نمود که نشان دهنده کاهش سرمایه گذاری در مدل اهدا و پاداش و از سوی دیگر افزایش سرمایه گذاری در مدل های فروش سهام و وام دهی جمعی دارد.

همانطور که ملاحظه میشود نمودارها و پژوهش فوق حاکی از تمایل روز افزون به مدل های وام و فروش سهام در مقایسه با مدل های اهدا و پاداش است.

این نوشته در سایت 321starter منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان، بدون دخل و تصرف در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.