هرساله حدود 3,000 میلیارد دلار امریکا در بخش سلامت هزینه می‌شود که اکثر این مبلغ از منبع مالیات مردم تشکیل می‌شود. این حجم عظیم تراکنش مالی، جذابیت زیادی برای سوء استفاده ایجاد می‌کند. تنوع سیستمهای ارائه خدمت در جهان، کثرت مشارکت کنندگان در ارائه خدمت، عدم وجود گزارشهای مناسب از ارائه‌ی خدمت در بسیاری از کشورها و پیچیدگی در تشخیص و متمایز کردن فساد، ناکارآیی و اشتباهات از یکدیگر توان برآورد دقیق تمام فسادهای موجود در این بخش در تمام جهان را سخت می‌کند. امّا حجم این فساد هم در کشورهای فقیر و هم غنی، بسیار گسترده است. در ایالات متحده که بیشترین هزینه را در بخش سلامت می‌کند، دو برنامه‌ی بزرگ این کشور یعنی مدیکیر و مدیکید برآورد کرده‌اند که 5 الی 10 درصد از بودجه آنها در پرداختهای اضافی مفقود شده است. در کمبوجیه شاغلینی که در مصاحبه برای گزارش جهانی فساد سال 2006 شرکت کردند برآورد کردند که بیش از 5درصد بودجه سلامت حتّی قبل از اینکه از دولت مرکزی خارج شود بر اثر فساد از بین رفته است!

نوع محتوا اطلاع‌رسانی
موضوع شفافیت
بخش نظام سلامت
جغرافیا بین‌المللی
منتشر کننده شفافیت برای ایران

سازمان شفافیت بین الملل، از سال 2001 اقدام به انتشار گزارشهای سالانه‌ی فساد کرده است که در سال 2006 به موضوع فساد در بخش سلامت میپردازد. این گزارش شامل سه بخش اصلی است که فهرست آن در ادامه آمده است:

Part one: Corruption and health

 1. The causes of corruption in the health sector: a focus on health care systems
 2. The scale of the problem
 3. Corruption in hospitals
 4. Informal payments for health care
 5. Corruption in the pharmaceutical sector
 6. Corruption and HIV/AIDS

Part two: Country reports

 1. Lessons learned from anti-corruption campaigns around the world
 2. Country reports

Part three: Research on corruption

 1. Introduction
 2. Ten years of the CPI: determining trends
 3. Corruption Perceptions Index 2005
 4. Governance matters IV: new data, new challenges
 5. Corruption in the United States of America
 6. Transparency and its impact on financial fragility
 7. Budget transparency survey
 8. Beyond the rhetoric: measuring revenue transparency in the oil and gas industry
 9. Benchmarking corporate reputation: an incentive for good anti-corruption practice
 10. Officials’ asset declaration laws: do they prevent corruption?
 11. Tax evasion, fines and corruption in Mozambique
 12. The V4 index: corruption propensity in four Visegrád capitals
 13. Efficiency of federal transfers to municipalities in Brazil
 14. Integrity Index for Public Institutions: evaluating Colombia’s health sector
 15. Corruption in the public health service in Bangladesh
 16. Governance in Bulgaria’s pharmaceutical selection and procurement systems
 17. Survey research sheds light on Latin Americans’ experience with corruption

جهت دریافت متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.