حوزه شفافیت

حکومت باز

Open Government

Scope

موضوع

راهنما، آموزشی

Learning, Educational

Subject

جغرافیا

بین‌المللی International Geography

 نوع مطلب

متنی

Text

Type

 زبان

انگلیسی English

Language

 منتشر کننده

بنیاد جامعه باز Open Society Foudation Publisher

گزارشی است بسیار خلاصه، عملیاتی و جالب توجه در رابطه با برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های شفاف شدن حاکمیت (Open Government) نمونه‌هایی را معرفی و گزاره‌هایی را بصورت تجویزی ارائه نموده است. مرور و مطالعه این مطلب را به همه علاقه‌مندان توصیه می‌کنیم:

Transparency & Accountability Initiative: Opening Government - A guide to best practice in transparency, accountability and civic engagement across the public sector

Chapters and Contributing Authors:

 1. Aid – Publish What You Fund
 2. Asset disclosure - Global Integrity
 3. Budgets – The International Budget Project
 4. Campaign finance – Transparency International - USA
 5. Climate finance – World Resources Institute
 6. Fisheries – TransparentSea
 7. Financial sector reform  Global Financial Integrity
 8. Forestry – Global Witness
 9. Electricity – Electricity Governance Initiative
 10. Environment – The Access Initiative
 11. Extractive industries – The Revenue Watch Institute
 12. Open government data – The Centre for Internet and Society - India
 13. Procurement – Transparency International-USA
 14. Right to information – Access Info and the Center for Law and Democracy
 15. Service delivery – Twaweza