حوزه شفافیت

کسب و کار و تجارت

Business

Scope

موضوع

قانون، سند

Law, Document

Subject

جغرافیا

انگلستان
U.K
Geography

 نوع مطلب

متنی

Text

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

Snell Group Snell Group Publisher

Snell یک شرکت بزرگ خصوصی در انگلستان است که خدمات سخت افزاری و نرم افزاری رسانه ای و دیجیتال ارائه میدهد. این شرکت در سال 2011 سندی بنام Anti-Bribery and corruption Policy منتشر کرده است که در آن سند خط مشی های خود را در قبال رشوه و فساد در شرکت را مشخص کرده است.

در ابتدای این جزوه سخن یکی از اعضای هیئت مدیره نقل شده است:

 

"Snell takes a zero-tolerance approach to bribery and corruption and we are committed to conducting our business in an honest and ethical manner. We have adopted this policy to communicate this message and to assist those working for us to uphold it.”

"اسنل یک رویکرد بدون تحملی (zero-tolerance) را در قبال رشوه و فساد اتخاذ میکند و ما متعهد شده ایم تا کسب و کار خود را در مسیری صادقانه و اخلاقی پی بگیریم. ما این خط مشی را اتخاذ کرده ایم تا با این پیام ارتباط برقرار کنیم و به کسانی که به ما کمک میکنند و برای ما کار میکنند کمک کنیم تا این سیاست ها را تقویت کنند. "

 

شفافیت در بخش کسب و کار و تجارت یکی از مهمترین بخشهای شفافیت بشمار می آید، چرا که در هر کشوری بخش اعظمی از اقتصاد آن کشور بدست سازمان های خصوصی است، لذا شفافیت و مبارزه با فساد در هر کدام از این سازمانها بمعنای تجارت سالم تر، تولید بیشتر، عملکرد کارآتر و کارآمد تر است.

 

اهداف

این سند هدف از از این خط مشی را اینگونه بیان میکند:

"فراهم نمودن اطلاعات و راهنمایی کسانی که برای ما کار میکنند تا با موضوع فساد و رشوه و نحوه برخورد با آن آشنا شوند".

اصول

علاوه بر اصلی که در ابتدا ذکر شد، این سند اصول دیگری را نیز برای خود ملحوظ داشته است:

  1. یکی از بهترین اهداف عملیاتی ما این استکه کسانی هم که با ما کار میکنند همانند ما یک رویکرد بدون تحمل نسبت به فساد و رشوه داشته باشند.
  2. فساد و رشوه جرمهای کیفری میباشند و مجرم بوسیله بیش از ده سال زندان و جریمه نقدی نامحدود تنبیه خواهد شد  و اگر ثابت شود که شرکت در یک فساد شرکت داشته است، ممکن است که شرکت به جریمه نقدی نامحدود، ممنوعیت در شرکت در مناقصه و قراردادهای عمومی جریمه شود و نهایتا شهرت شرکت آسیب جدی خواهد دید. به همین دلیل ما مسئولیت های قانونی خود را بسیار جدی اخذ کرده ایم و از شما نیز انتظار چنین کاری را داریم.
  3. ....

هدایا

گرفتن هدایا اگر شرایط زیر را داشته باشد مانعی ندارد:

  1. دریافت هدیه را به مدیر مافوق خود اطلاع دهید؛
  2. با قوانین محلی مطابقت داشته باشد؛
  3. هدیه به اسم "ما" داه شده باشد نه به اسم "شما"؛
  4. مناسب شرایط باشد مثلا در انگلستان معمول این است که در زمان کریستمس هدیه ای کوچک به یکدیگر میدهند؛
  5. بطور آشکار هدیه داده شده باشد نه مخفیانه؛
  6. ....

این سند به همین ترتیب رفتارهایی از کارمندان که مورد قبول نیست، وظایف کارمندان، حمایت از کارمندانی که افشا سازی میکنند، راههای افشا سازی و شاخصهای بررسی فساد و رشوه را به جزئیات تشریح میکند.

بعد از مطالعه این سند، تصور اینکه چگونه فساد و رشوه میتواند در این سازمان شکل بگیرد برای شما مشکل خواهد بود....!!!