مقدمه

مطالب سایت شفافیت برای ایران، حوزه‌ها و موضوعات مختلفی را شامل می‌شوند. در بسیاری از مواقع نیاز است تا مطالب مرتبط با موضوع یا حوزه خاصی را به صورت تفکیک شده در اختیار داشت. بنابراین مطالب سایت شفافیت برای ایران را در قالب دسته‌بندی‌های موضوعی و با ذکر کیفیت هر پرونده آماده کرده‌ایم که در ادامه موجود است.

نام پرونده

لینک

وضعیت

شفافیت

l.tp4.ir/transparency

خوب

شفافیت انتخابات

l.tp4.ir/election

خوب

بیانات رهبری پیرامون شفافیت و مفاهیم مرتبط

l.tp4.ir/leader_speech

خوب

تأثیرات داده باز

l.tp4.ir/Open_Data_Impact

خوب

تعارض منافع

l.tp4.ir/Conflict_of_Interest

خوب

شفافیت درآمد و دارایی

l.tp4.ir/income_and_assets_disclosure

خوب

دولت به مثابه بستر

l.tp4.ir/GaaP

خوب

شفافیت و مشارکت در شهرداری و حکومت محلی

l.tp4.ir/local_gov

خوب

شفافیت صنایع استخراجی

l.tp4.ir/Extractive_industries

خوب

شفافیت مجلس و پارلمان

l.tp4.ir/Parliament

خوب

معرفی حکومت باز

l.tp4.ir/Open_Government

خوب

شفافیت نظام سلامت

l.tp4.ir/Health_system

خوب

شفافیت بودجه

l.tp4.ir/budget

خوب

شفافیت شورا و کمیسیون

l.tp4.ir/Council

خوب

مسابقات حکومتی

l.tp4.ir/Challenge

متوسط

شفافیت حضور و غیاب

l.tp4.ir/Attendance

متوسط

مطالبه‌گری

l.tp4.ir/Petition

متوسط

شفافیت قرارداد

l.tp4.ir/Contract

متوسط

گزارشگران تخلف

l.tp4.ir/whistleblower

متوسط

شفافیت نظام اداری

l.tp4.ir/Administrative_system

متوسط

مدیریت بحران

l.tp4.ir/Crisis_Management

متوسط

قانونگذاری جمعی

l.tp4.ir/crowdlaw

متوسط

تأمین مالی جمعی

l.tp4.ir/Crowdfunding

متوسط

شفافیت آراء نمایندگان

l.tp4.ir/voting_records

متوسط

درب گردان

l.tp4.ir/Revolving_door

ضعیف

آزادی اطلاعات

l.tp4.ir/FOI

ضعیف

مبانی دینی شفافیت

l.tp4.ir/Islamic_Foundation

ضعیف

شفافیت نظام آموزشی

l.tp4.ir/Education_System

ضعیف